สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 87

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE TOP OF THE TREE: ได้ขึ้นไปถึงสุดยอดของอาชีพการงาน หรือตำแหน่งหน้าที่แล้ว
= In the highest position or rank in a profession or career, etc.
เช่น As a military man, Gen. Douglas MacArthur was at the top of the tree even before the Korean War began. คือ ในฐานะที่เป็นทหาร ท่านนายพลดักกลาส แมคอาร์เธอร์ได้ขึ้นสุดยอดในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาก่อนที่สงครามเกาหลีจะได้เริ่มต้นขึ้นเสียด้วยซ้ำไป
หรือ In the Thai civil service, when you have made it to the position of the permanent secretary of a cabinet ministry, you are already at the top of the tree. คือ ในทางราชการพลเรือนของเมืองไทยนั้น เมื่อท่านได้ครองตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงแล้ว ก็ถือว่าท่านได้บรรลุถึงสุดยอดของข้าราชการพลเรือนเรียบร้อยไปแล้ว

AT THE TOP OF ONE’S VOICE: ดังสุดเสียงที่จะทำได้ หรือตะเบ็งเสียงกึกก้องไปทีเดียว
= As loudly as one can, with the greatest possible sound.
เช่น Peter was singing at the top of his voice. คือ ปีเตอร์เขากำลังร้องเพลงด้วยการเปล่งเสียงเต็มที่ของเขาเลยทีเดียว

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Poverty is not a crime.” ความเป็นคนจนนั้นมิใช่เป็นอาชญากรรม

*****

No comments:

Post a Comment