สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 66

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LEAST (ต่อ)
b. ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ถึงอย่างไรก็ดี
= Whatever else you may say; anyhow; anyway.
เช่น Mary may be slow but at least she is reliable. คือ แมรี่เธอ
อาจเชื่องช้า แต่ถึงอย่างไรก็ดีเธอก็เป็นคนที่พอจะไว้วางใจได้
หรือ She broke her arm, but at least it was not the arm she writes
with. คือ เจ้าหล่อนเกิดไปทำแขนหักเข้าเสียแล้ว แต่ไม่ว่าจะเป็น
อย่างไรก็ตาม (โชคดีที่) มิใช่แขนข้างที่ต้องใช้เขียนหนังสือ

AT LEISURE: ตามสะดวก หรือถ้ามีเวลาว่างเมื่อใดก็ได้
= Not at work; not busy; with free time.
เช่น Come and visit us some evening when you are at leisure.
คือ ขอให้มาเยี่ยมเราบ้างตอนเย็น ๆ ถ้าคุณ มีเวลาว่างเมื่อใดก็ได้
หรือเช่น John made the model plane at his leisure.
คือ จอห์นทำเครื่องบินจำลองลำนั้นตอนที่เขามีเวลาว่าง
หรือ You may read the book at your leisure.
คือ คุณจะอ่านหนังสือนั่นตามสะดวกของคุณก็ได้ (ซึ่งหมายความ
ว่าไม่ต้องรีบร้อนไปอ่านมันนักหรอก)

*******

No comments:

Post a Comment