สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 51

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS SUCH: ในเมื่อเป็นเช่นนั้น อย่างเช่นนั้น
= As being what is indicated; in itself or in themselves.
เช่น John is an officer of the law, as such, he is entitled to respect.
คือ จอห์นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ซึ่งเช่นนั้นเขาก็สมควรได้รับการ
นับหน้าถือตาพอสมควร
หรือ The position, as such, does not appeal to him, but the salary is a lure.
คือ ตำแหน่งหน้าที่การงานเช่นนั้นไม่ต้องใจเขาหรอก หากแต่เงินเดือนนั่น
ซีที่ล่อใจเขาไว้อยู่ได้

AS THE CASE MAY BE: ตามแต่กรณี หรือสุดแต่กรณี
สำนวนนี้ส่วนมากมักใช้กันในวงการกฎหมาย หรือเป็นคำกล่าวที่ต้องการ
ให้เรื่องราวนั้น ๆ มีน้ำหนัก
= Used when describing two or more possible alternatives; as will be
determined by the circumstances.
เช่น The people’s new government may or may not broadcast its first
communique tomorrow morning, as the case may be.
คือ รัฐบาลชุดใหม่ของประชาชนอาจนำแถลงการณ์ฉบับแรกออกอากาศ
ในวันพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ย่อมสุดแต่กรณี
หรือ Traffic violators shall be punished by a fine, imprisonment or both,
as the case may be.
คือ ผู้กระทำความผิดกฎหมายการจราจรนั้นจะต้องโทษด้วยการเสียค่าปรับ
หรือจำคุก หรือทั้งปรับและจำ ตามแต่กรณี

*****

No comments:

Post a Comment