สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 76

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT PAINS: พยายามสุดเหวี่ยง หรือใช้ความพยายามเป็นอย่างที่สุด
= Take great care or make a particular effort to do something.
เช่น John was at pains to deny the rumor of redundancies.
คือ จอห์นได้ใช้ความพยายามเป็นที่สุดในการปฏิเสธข่าวที่ว่าเขาเป็นคนที่
ชอบทำอะไรเกินสมควรไปทุก ๆ เรื่อง
หรือ At pains to make a good impression, Tom was prompt for his
appointment. คือ ทอมพยายามสุดเหวี่ยงที่จะสร้างความประทับใจให้แก่
ผู้คนทั้งหลาย เขาจึงรีบไปตามที่เขาได้นัดหมายนั้นโดยไม่รอช้าเลย

AT PRESENT: ในตอนนี้ หรือในระยะนี้ ในปัจจุบันนี้
= At this time, now, or currently.
เช่น I’m afraid I can’t help you at present -- I’m too busy already.
คือ ผมเกรงว่าผมคงไม่สามารถช่วยคุณได้ในตอนนี้ เพราะผมเองก็กำลังสุด
ยุ่งอย่างเหลือแสนอยู่แล้ว

AT RANDOM: กระทำการอย่างสุ่ม ปราศจากกฎเกณฑ์ตายตัว หรือทำอย่างส่งเดช
= Without method or conscious choice, not uniform.
The terrorists fired into the crowd at random. คือพวกผู้ก่อการร้ายได้ใช้
อาวุธปืนยิงเข้าไปในฝูงชนอย่างสุ่ม ๆ หรือ The winning lottery number
was drawn at random. คือเลขที่ถูกรางวัลล็อตเตอรี่นั้นได้รับการจับฉลาก
ขึ้นมาอย่างส่งเดชไม่มีกฏเกณฑ์ที่ให้เลือกขึ้นมาตายตัวเลย

*******

No comments:

Post a Comment