สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 43

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS EVERY SCHOOLBOY KNOWS: เด็ก ๆ มันยังรู้เลย (เป็นสำนวนที่ใช้ในกรณีที่
คล้ายกับที่เราพูดว่า เด็กอมมือยังรู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือที่ว่า “เค้ารู้กันมา
นานแล้วละลุง”)
= Elementary; basic knowledge (often used condescendingly or as a put-down.)
เช่น As every schoolboy knows, two plus two makes four.
คือ แม้แต่เด็กอมมือมันยังรู้ว่า สองบวกสองก็ต้องเป็นสี่
หรือ As every schoolboy knows, what goes up must come down.
คือ เด็ก ๆ ยังรู้เลยว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีขึ้นแล้วก็ต้องมีตก

AS FAR AS: ตราบเท่า ตราบจนถึง หรือเพียงแต่ระยะหนึ่ง
= To the place mentioned, but no further.
เช่น I’ll be on the train with you as far as Nakorn Sawan.
(i.e. I won’t go all the way with you to Chiang Mai.) คือ ฉันจะ
นั่งรถไฟไปกับคุณถึงนครสวรรค์เท่านั้น (คือ จะไม่เลยไปจนถึง
เชียงใหม่)
หรือ Kelvin’s parents supported him as far as they could.
คือ พ่อแม่ของเคลวินอุปการะเกื้อหนุนเขาตราบเท่าที่จะทำได้
หรืออาจเปลี่ยนตัวนำไปเป็น So far as ซี่งก็ยังมีความหมายเช่นเดิม
เช่น Tom said that so far as he knew Peter won’t be back to his
office this afternoon.

*****

No comments:

Post a Comment