สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 61

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT HOME อธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องต่อจากครั้งที่แล้ว ซึ่งชี้แจงไว้ว่า
วลีสำนวนนี้เมื่อแปลตรงตัวเป็นว่า “อยู่ที่บ้าน” หากแต่มีที่ใช้ต่างความ
หมายกันออกไปได้หลายประการ
c. อยู่ในท้องถิ่นเดิม คือไม่ต้องออกไปต่างถิ่นหรือต่างแดน
= (e.g. of football matches, etc. ) played or taken place in the town
or city to which the team belongs.
เช่น Is our next match at home or away?
คือ ถามว่า การแข่งขันรอบต่อไปนั้นจะจัดกันขึ้นในเมืองเราหรือประเทศของเรา หรือจะไปเล่นกันที่อื่นหรือประเทศอื่น ๆ

d. เชิญให้ไปเยือนที่บ้าน (ธรรมเนียมชาวตะวันตกที่เมื่อใดต้องการให้เป็น
พิธีการสักหน่อย ซึ่งจะใช้วลีนี้ในความหมายว่าเชื้อเชิญไปพบเขาเพื่อสัง
สรรค์อันเต็มไปด้วยพิธีรีตรองอย่างเต็มยศกันทีเดียว
= Formally expecting and ready to receive visitors.
เช่น H.E. the British Ambassador will be at home on Saturday, etc. etc.
between 5 – 7 p.m. คือถ้าท่านได้รับบัตรเชิญจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
อังกฤษซึ่งมีคำว่า at home มาเช่นนี้ก็หมายความว่าท่านทูต ฯ จะรับรองแขก
ที่ได้รับเชิญไปเพื่อสังสรรค์ตามวันเวลาที่ปรากฏในบัตรเชิญนั่นแหละ ซึ่ง
ท่านก็จำเป็นต้องแต่งกายชุดใหญ่ให้เปิ๊สก๊าดกันสักหน่อยถึงจะถูกธรรมเนียมคนอังกฤษผู้ชอบอนุรักษ์นิยมอย่างฝังหัวอยู่เช่นนั้นแล

*****

No comments:

Post a Comment