สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 84

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THE EXPENSE OF SOME BODY: ไม่ใครก็ใครต้องจ่ายเงิน หรือต้องเสียหาย
= With somebody paying, with someone’s reputation being damaged, or somebody being embarrassed.
เช่น We were entertained at the manager’s expense. คือ พวกเราได้เที่ยวสนุกกัน โดยมีผู้จัดการเป็นคนจ่ายสตางค์ให้
หรือ The whole classroom had a good laugh at Sam’s expense. คือ นักเรียนทั้งชั้นได้หัวเราะกันอย่างครื้นเครงแต่ทำให้เจ้าทอมต้องเสียรังวัดไปทีเดียว

AT THE LATEST: อย่างช้าที่สุด หรือล่าที่สุดต้องไม่เกิน
= No later than
เช่น The airline has announced that passengers should check in two hours before their flight time at the latest. คือ ทางสายการบินได้ประกาศแล้วว่า ให้ผู้โดยสารทั้งหลายเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาบินสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่สุด
คงเป็นที่จำได้ว่า คำว่า Latest นี้เป็นคำที่ผันมาจากคำว่า Late คือ Late; Later; Latest ช้า ช้ากว่า และช้าที่สุด อนึ่งคำว่า Latest นี้ เมื่อใช้ในความหมายที่ ล่าที่สุด ก็มีความหมายว่าเป็นเรื่องหรือเป็นสิ่งที่มาหลังที่สุด และต้องระวังอย่าใช้สับสนกับคำว่า Last :ซึงหมายความว่า สุดท้ายไม่มีอะไรจะมาหลังจากนั้นอีกแล้ว

*****

No comments:

Post a Comment