สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 63

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LARGE: วลีนี้ดูเป็นคำง่าย ๆ แต่มีความหมายแปลออกไปได้มากมายหลายทิศทาง
สุดแต่การสร้างประโยค หรือต้องการให้มีความหมายเจาะจงไปว่าอย่างไร
กล่าวคือ

a. ในความหมายว่า มีอิสระในการเคลื่อนไหว สามารถเพ่นพ่านไปได้
อย่างสะดวกสบาย
= Not kept within walls, fences: free.
เช่น The escapee is still at large. คือ เจ้าคนที่โดนควบคุมตัวอยู่นั้น
มันหลุดลอยนวลออกไปได้ถึงเดี๋ยวนี้
หรือเช่นว่า Cattle and sheep roamed at large on the big ranch.
คือพวกปศุสัตว์และแกะทั้งหลายเดินได้อย่างมีอิสระเสรีไม่จำต้องกักขัง
อยู่ทั่วไปทั้งทุ่งเลี้ยงที่กว้างใหญ่นั้น

b. ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง หรือรวมสาระต่าง ๆ มากมายหลายเรื่อง
= In a broad, general way; at length; fully.
เช่น The president talked at large for an hour about his hopes for
Budget cuts. คือ ท่านประธานาธิบดีได้กล่าวถึงสาระสำคัญต่าง ๆ
อย่างกว้างขวางถึงหนึ่งชั่งโมงด้วยความหวังที่จะตัดรายการต่าง ๆใน
งบประมาณแผ่นดินให้น้อยลง

*****

No comments:

Post a Comment