สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 54

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT ARM’S LENGTH: วลีนี้แปลตรง ๆ ได้ว่า “ให้ห่างไว้สุดแขนเหยียด” ซึ่งหมาย
ความว่าคบหาสมาคมกันห่าง ๆ ไม่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนัก
= At a distance, not friendly or intimate
เช่น Mary knows that Peter apparently keeps Tom at arm’s length,
which is quite understandable because Tom is his employee.
คือ แมรี่รู้ว่าปีเตอร์นั้นเห็นได้ชัดว่ากับทอมนั้นเขาคบหาสมาคมด้วย
เพียงห่าง ๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทีเดียวเพราะทอมเป็นลูกจ้างของ
เขา หรือ Tom is the kind of person you pity but want to keep
at arm’s length. คือ ทอมนั้นเป็นคนชนิดที่คุณเมตตาสงสารแต่ก็
ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยมากนัก

AT BAY: ต้อนเข้ามุม ให้จนตรอก หรือทำให้หมดทางออก
= In a place where you can no longer run away; unable to go
further, or cornered.
เช่น The bear kept the hunters at bay. คือ เจ้าหมีนั้นต้อนพวก
นักล่าสัตว์เข้าจนมุมไปไหนไม่ได้เสียแล้ว
หรือ Tom was trying to keep his creditors at bay.
คือ ทอมได้พยายามที่จะไม่ให้พวกเจ้าหนี้ของเขาทำอะไรกับ
เขาได้

*****

No comments:

Post a Comment