สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 45

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------

AS FATE (LUCK) WOULD HAVE IT: ตามแต่บุญกรรม หรือไปตามดวงไม่ว่าจะดีหรือ
ร้าย แต่ส่วนมากแล้วมักจะใช้ในความหมายว่าเป็นโชคดี
= A s it happened; by chance; luckily or unluckily, fortunately.
เช่น As luck would have it, no one was in the building when the explosion
occurred. คือ โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในอาคารนั้นเมื่อตอนเกิดระเบิดขึ้น
หรือ Peter told Mary that as fate would have it he took another flight from
New York instead of the one that went down. คือ ปีเตอร์บอกแมรี่ว่า ดวงเขายังดี
ที่เขาบินจากนิวยอร์คด้วยเครื่องอีกลำหนึ่งแทนที่จะเป็นลำที่ตกนั้น

AS IF; AS THOUGH: ดูเหมือนกับว่า ราวกับว่า
= With the appearance of; apparently.
คือ Peter behaved as if nothing had happened. คือ ปีเตอร์ทำท่าราวกับว่าไม่มี
อะไรเกิดขึ้นนี่นา
หรือ As if unsure of where she was, Mary hesitated and looked around.
คือ เหมือนกับว่าไม่แต่ใจว่ากำลังตกอยู่ที่ไหน แมรี่ก็ลังเลใจและหันมองไป
รอบ ๆ ตัว

*****

No comments:

Post a Comment