สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 75

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ONE’S SERVICE: พร้อมที่จะรับใช้ หรือถ้าช่วยเหลือได้ก็ขอให้บอก หรือใช้ได้เมื่อ
ต้องการ
= Ready to help; ready for one’s use.
เช่น If you need advice, I am at your service. คือ ถ้าคุณต้องการคำแนะ
นำอะไร หากผมช่วยได้ก็ขอให้บอกมาเลย
หรือ Peter told Mary that his branch office’s manager had placed one car
at her service. คือ ปีเตอร์บอกกับแมรี่ว่า ผู้จัดการสำนักงานสาขาของเขา
ได้นำรถยนต์มาให้หล่อนได้ใช้สอยเมื่อต้องการหรือตามสะดวก

AT ONE’S WITS’ END: จนด้วยเกล้า หมดปัญญา หรือคิดไม่ออกว่าจะมาอย่างไรดี
= Having no idea how to solve a problem; not knowing what to do or
say.
เช่น I’m at my wits’s end about how to pay the bills. คือ ผมจนด้วยเกล้า
ว่าจะหาเงินมาจ่ายบิลเหล่านั้นได้อย่างไร
หรือ John had approached every friend for help in vain, and now he was
at his wits’ end. คือ อีตาจอห์นวิ่งหาเพื่อนทั่วทุกตัวคนเพื่อขอความช่วย
เหลือแล้ว แต่ไม่เป็นผล เลยตอนนี้เขาก็หมดปัญญาไม่สามารถหาทางออก
ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี

*******

No comments:

Post a Comment