สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 86

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------

(ในชุดอักษร A )
AT THIS RATE OR AT THAT RATE: ถ้าต่อไปเป็นเช่นนี้หรือเช่นนั้น, เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
= If this or that continues; doing this or that way.
เช่น At this rate, we shall soon be bankrupt. คือ ถ้าหากเป็นต่อไปเช่นนี้แล้ว ไม่ช้าเราก็คงต้องล้มละลาย
หรือ At that rate, they wouldn’t make it in one month. คือ ถ้ายังทำกันต่อไปแบบนี้พวกเขาก็ไม่มีทางทำสำเร็จได้ในเดือนเดียวเลย

AT THE TIP OF ONE’S TONGUE: เป็นคำพูดที่ติดอยู่ริมปาก แทบจะนึกอกอยู่แล้ว
วลีนี้บางครั้งใช้คำ On แทนคำว่า At ก็มี
= Just about to be spoken, or remembered.
เช่น Mary couldn’t think of her old friend’s name that she was trying to tell Peter. It was at the tip of her tongue when the telephone rang. คือ แมรี่ยังนึกไม่อกถึงชื่อสหายเก่าของหล่อนที่พยายามจะบอกให้ปีเตอร์รู้ และแทบจะนึกออกอยู่แล้วเชียวแต่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเสียก่อน
หรือ John had a rude answer on the tip of his tongue, but he remembered his manners just in time. คือ จอห์นเขา เกือบจะโพล่งคำตอบอย่างหยาบคายออกไปแล้วทีเดียว แต่เขานึกถึงเรื่องกิริยามารยาทไว้ได้ทันท่วงที
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“All roads lead to Rome.” เป็นคำพังเพยในภาษาฝรั่งอังกฤษซึ่งหมายความว่า
“การที่จะให้บันลุล่วงถึงเป้าหมายได้สำเร็จสมประสงค์นั้นย่อมทำได้หลายวิธี”

*****

No comments:

Post a Comment