สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 73

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT ONE’S BECK AND CALL OR AT THE BECK AND CALL OF:
(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)
= Ready to serve at a moment’s notice.
เช่น Jimmy has always had servants at his beck and call. คือ จิมมี่มี
เหล่าคนใช้คอยรองมือรองตีนเขาอยู่เป็นประจำ
หรือ A good parent is not necessarily always at the beck and call of
his or her children. คือ ผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่ที่ดีไม่จำต้องคอยเอาอกเอาใจ
ลูก ๆ ของเขาอยู่ตลอดเวลาเลย
หรือ “I’m not at your beck and call, you know,” said Jimmy’s wife.
คือ เมียของจิมมี่พูดว่า “ฉันไม่มีหน้าที่ต้องคอยรองมือรองตีนคุณน๊ะ ขอให้
รู้ไว้ด้วย

AT ONE’S DOOR: แปลตรงตัวก็เป็นว่าอยู่ตรงหน้าประตู แต่วลีนี้เป็นสำนวนซึ่งมี
ความหมายว่า “เป็นหน้าที่ซึ่งจะปฏิเสธมิได้ หรือต้องรับผิดเต็มประตู
= To be responsible for something; to be attributable to somebody.
เช่น The blame for the disaster has been laid firmly at the company’s
door. คือ วินาศภัยครั้งนี้ต้องโทษว่าทางบริษัท ฯ ต้องรับผิดอย่างเต็ม
ประตูเลยทีเดียว
หรือ Tom said: “I accept that the responsibility for this mistake lies
squarely at my door.” คือ ทอมกล่าว่า “ผมขอยอมรับว่า ข้อผิดพลาด
ครั้งนี้เป็น เรื่องซึ่งผมต้องรับว่าเป็นเพราะผมเองอย่างไม่สามารถที่จะ
ปฏิเสธได้เลย”
*******

No comments:

Post a Comment