สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 41

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
---------------------------------------------------------
AS A MATTER OF FACT: โดยแท้จริงแล้ว หรือในอันที่จริงแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะใช้เพื่อเน้นคำพูดที่เกี่ยวข้อง
= In reality; to tell the truth (used for emphasis)
เช่น As a matter of fact, Peter and Mary grew up together in the same
neighborhood. คือ ในอันที่จริงแล้ว ปีเตอร์กับแมรี่เติบโตมาด้วยกันและ
ในถิ่นเดียวกันเลยทีเดียว หรือว่า Peter told Mary that he knew the
season had already begun and, as a matter of fact, he was planning to
make a suggestion.
คือ ปีเตอร์บอกแมรี่ว่าเขารู้ที่ระยะนี้เป็นฤดูการพักผ่อนซึ่งได้เริ่มต้นไป
แล้ว และในอันที่จริงนั้น เขาก็กำลังจะเสนอว่าทำอะไรดี

AS A (GENERAL) RULE: ตามปรกติแล้ว หรือโดยทั่วไปแล้ว
= Usually; in most cases.
เช่น As a rule, Peter is home by nine.
คือ ตามปรกติแล้วปีเตอร์ก็ถึงบ้านเมื่อได้สามทุ่มเสมอ

การแนะนำสำนวนอังกฤษอเมริกันขณะนี้ยังอยู่ในอักษร “A” แล้วหลัง
จากนั้นก็จะเป็นอักษรอื่น ๆ ถัดไปตามลำดับ และเป็นครั้งคราวจะมีคำ “ฮิต” แทรก
ขึ้นมาบ้างเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าของทุกท่านที่สนใจติดตามอีกด้วย

*****

No comments:

Post a Comment