สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 44

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS FAR AS IT GOES: ก็แค่นั้น หรือเพียงแค่นั้นเอง
= To a limited extent, usually less than desirable.
เช่น Tom’s advertising campaign is a good one as far as it goes, but there
are several points he’s forgotten to consider. คือ การรณรงค์ด้านโฆษณาของ
ทอมนั้นก็ดีอยู่เพียงแค่นั้นเอง เพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่เขาลืมนึกถึง

AS FAR AS I AM CONCERNED: เท่าที่จะเกี่ยวกับผม หรือสำหรับผมแล้ว
= In the way, or to the extent, that somebody or something is involved or
affected. เช่น As far as I am concerned, you can do what you like.
คือ สำหรับอั๊วแล้ว ลื้อจะทำอะไรก็ตามใจ
อนึ่ง คำว่าฉัน หรือ “I” ในวลีนี้นั้น ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นเช่น
You, We, They ความหมายของวลีก็ยังคงเดิม ตัวอย่างเช่น
The rise in interest rates will be disastrous as far as small firms
are concerned. คืออัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นไปนั้นย่อมจะเป็นอันตรายใหญ่
หลวงสำหรับกิจการค้าขนาดเล็ก ๆ

*****

No comments:

Post a Comment