สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 49

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS ONE MAN: ผนึกกำลังกัน หรือพร้อมใจกันเป็นเอกฉันท์
= In unison; unanimously.
เช่น The whole class voted as one man against morning prayers.
คือ นักเรียนทั้งชั้นได้พร้อมใจกันเป็นเอกฉันท์หรือเสียงเดียวกันคัดค้านการ
สวดมนตร์เช้า
หรือ The whole country rose as man man to overthrow the so-called
tyrants’ government. คือประชาชนทั้งประเทศลุกขี้นฮือผนึกกำลังกันโค่น
รัฐบาลซึ่งเรียกกันว่าเป็นพวกทรราชย์
โปรดสังเกตคำว่า “so-called” ซึ่งหมายความว่า “ที่เขาเรียกกันว่า”
หรือ “ที่ใคร ๆ พากันเรียกว่า” และมีความหมายไปในทางว่ามีความเชื่อกัน
ว่าเป็นเช่นนั้นโดยปราศจากหลักฐานยืนยันความแน่นอนหรือถูกต้องว่าต้อง
เป็นอย่างว่าเช่นนั้น คือจะเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ชัด ตัวอย่างเช่น
“Where is your so-called best friend now?” คือถามว่า “ไอ้คนที่ลื้อเรียกว่า
เพื่อนดีที่สุดของลื้อคนนั้นน๊ะมันหมายไปอยู่ที่ไหนเล่า”

ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสซึ่งมีความหมายสำหรับผู้คนกว่าครึ่งโลก
ทั้งที่นับถือคริสต์หรือไม่ก็ตาม และถือว่ามีวันสำคัญติดต่อเนื่องกันสามวันคือ
24 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวัน Christmas Eve (คริสต์มาสอีฟ) หรือวันสุกดิบ
25 ธ.ค เป็น Christmas Day (วันคริสต์มาส)
26 ธ.ค. เป็น Boxing Day (วันบ็อกซิ่งเดย์) ซึ่งผู้เขียนรับรองว่าแม้แต่พวกฝรั่งก็น้อยคนนัก
ที่จะรู้ว่าวันนี้มีความหมายว่าอะไรหรือ?
Merry Christmas to You All.

No comments:

Post a Comment