สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 72

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT ONE WITH SOMEBODY OR SOMETHING: เห็นด้วย หรือคิดเหมือนกัน
= To be in agreement with (somebody or on something)
เช่น I am at one with you. คือ อั๊วเห็นด้วยกับลื้อ
หรือ We are at one on this subject. คือ เราคิดเหมือนกันในเรื่องนี้

AT ONE FELL SWOOP OR IN ONE FELL SWOOP: จู่โจมเข้าจัดการเพียง
ครั้งเดียวหรือในรวดเดียวกันนั้นเลย
= In one attack or accident; in one bad blow.
เช่น The millionaire lost his money and his friends at one fell swoop.
คือ อีตาเศรษฐีคนนั้นสูญเสียทั้งเงินและเพื่อน ๆ ไปในรวดเดียวกันนั้น
เลยทีเดียว
หรือ In one fell swoop the INS officers rounded up illegal immigrant
suspects, and netted more than 20 Mexicans. คือ เจ้าหน้าที่ ต.ม.จู่โจม
รวดเดียวเข้ารวบพวกที่สงสัยว่าเข้ามาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
และได้ชาวเม็กซิกันไปถึง 20 คนเลยทีเดียว
ข้อพึงสังเกตประการหนึ่งในการใช้วลีซึ่งเป็นสำนวนอเมริกันนี้ก็คือ
ว่า โดยทั่วไปแล้ว มักจะใช้ในความหมายซึ่งค่อนไปในทางลบหรือ
สร้างความเดือดร้อนสูญเสียให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียละมากกว่า

AT ONE’S BECK AND CALL OR AT THE BECK AND CALL OF:
พร้อมที่จะทำตามคำสั่ง ต้องคอยเอาอกเอาใจกัน หรือคอยรองมือ ฯ
= Always ready to obey orders; ready and willing to do whatever
someone asks. (ยังมีต่อ)
*******

No comments:

Post a Comment