สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 62

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT ISSUE: เรื่องที่กำลังเป็นปัญหา หรือที่กำลังถกเถียงกันอยู่
= The matter, point, etc., being discussed or debated.
เช่น What is at issue here is the whole future of our country’s industry.
คือ เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้หมายถึงมวลอนาคตในด้านอุตสาหกรรม
ของประเทศเราเลยทีเดียว

ลำพังคำว่า Issue แต่เพียงคำเดียวนี้สามารถนำไปใช้ได้หลายแง่หลายมุม
ต่างก็จะมีความหมายผิดแผกแตกต่างกันออกไปได้มากมาย และถ้าหาก
ทำหน้าที่เป็นนามประกอบอยู่ในรูปของประโยค ก็อาจมีความหมายต่างกัน
เช่น

• หมายความว่าเป็นการนำออกมาแจกจ่าย จำหน่าย หรือให้ใช้ ในตัวอย่าง
ประโยค อาทิเช่น The issue of rifles and ammunition to troops คือการนำ
อาวุธปืนและกระสุนออกจ่ายให้แก่เหล่าทหาร
• หรือหมายถึงแต่ละงวดหรือแต่ละฉบับของหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร อาทิเช่น The May issue of the Playboy magazine. คือนิตยสารเพล์บอยประจำเดือนพฤษภาคม
• หรือหมายถึงเรื่องราวหรือปัญหาเมื่อนำศัพท์คำนี้ไปใช้ในประโยคเช่นว่า
I don’t think my private life is the issue here. ซึ่งแปลว่า ฉันไม่คิดว่าเรื่อง
ชีวิตส่วนตัวของฉันจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวมาถึงแต่อย่างใดเลย

นอกจากนั้นแล้ว คำว่า Issue นี้สามารถใช้เป็นกริยาในการสร้างประโยค
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ศัพท์คำนี้เป็นคำที่น่าสนใจและควรที่จะศึกษากันอย่างละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งสำหรับท่านที่สนใจค้นคว้า ก็ควรศึกษาเพิ่มเติมจากตำราเล่มอื่น ๆ เพราะเรื่องนี้อยู่นอกแนวทางของเรื่อง “สำนวนโวหาร” ของคอลัมน์นี้

******

No comments:

Post a Comment