สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 60

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT HEART: โดยแท้จริง ด้วยเนื้อแท้แล้ว หรือเป็นข้อสำคัญ
= In reality, basically in spite of appearances.
เช่น Tom’s manners are rough, but he is a kind man at heart.
คือ กิริยามารยาทของทอมนั้นกระด้างเหลือ แต่โดยแท้จริงแล้วเขา
เป็นผู้ที่มีน้ำใจอารีทีเดียว
หรือ He has the welfare of his employees at heart. คือ เขาถือว่า
สารทุกข์สุขดิบของบรรดาลูกจ้างเป็นสำคัญ
และ Young at heart ก็คือ ใจยังสู้ไม่รู้ถอย

AT HOME: วลีสำนวนนี้เมื่อแปลตรงตัวก็เป็นว่า “อยู่ที่บ้าน” หากแต่มีที่ใช้ต่างความหมายกันออกไปได้หลายประการ กล่าวคือ
ก. อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ในบ้าน
= In the house, apartment, etc.
เช่น Is there anybody at home? คือถามว่า มีใคร อยู่บ้านหรือเปล่า
ประโยคนี้มักใช้กันมากในกรณีที่ผู้มาเยือนมองหาเจ้าของบ้านไม่เจอ
หรือไม่เห็นใครอยู่บ้าน ก็มักจะตะโกนถามไปเช่นนั้น

ข. ขอให้ทำตัวตามสบาย
= At one’s ease, as if in one’s own home
เช่น Make yourself at home. คือ ขอเชิญคุณตามสบายได้น๊ะ
ซึ่งมักจะเป็นคำกล่าวต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อแสดงความโอบอ้อมอารี
หรือ Peter and Mary always make us feel very much at home.
คือ ปีเตอร์และแมรี่มักจะทำให้เรารู้สึกว่าจะลุกเหินเดินนั่งได้ตาม
สบายเมื่อเราอยู่ในบ้านของเขาได้เสมอ (คือไม่ต้องเกรงใจ)
*****

No comments:

Post a Comment