สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 64

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT LARGE (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)
c. ใช้หมายถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ คือมิใช่เป็นการจาระไนถึงแต่ละบุคคล
= As a group rather than as individuals; as a whole, taken together.
เช่น The junior class at large was not interested in a senior yearbook.
คือ นักเรียนในชั้นต้นส่วนใหญ่ไม่สนใจในเรื่องการจัดทำหนังสือประจำปีของนักเรียนชั้นปลาย
หรือ The people at large want the government to complete its term.
คือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไปให้คบวาระ

d. ใช้ต่อท้ายตำแน่งสำคัญ ๆ ในวงการของรัฐบาล
= Added to an official title in order to give a different meaning of
the original title.
เช่น The President has appointed Mr. T. Kennedy as ambassador-at-large to negotiate with U.S. allies on different issues resulting from the
unification of the western powers. คือท่านประธานาธิบดีได้แต่งตั้ง
มร. ที เคนเนดี้ ให้ทำหน้าที่เอกอัครราชทูตพิเศษเพื่อออกไปเจรจากับ
บรรดาประเทศสัมพันธ์มิตรของสหรัฐ ฯ ในด้านปัญหาต่าง ๆ อันเนื่อง
มาจากการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตก

ตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิเศษดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่สู้จะมีการแต่งตั้งขึ้น
มาอีกแล้วในยุคนี้ เพราะสมัยนิยมได้เปลี่ยนไปเป็นว่าตัวประมุขของ
ฝ่ายบริหารชอบที่จะเดินทางออกไปเสียเองเพราะการเดินทางโดยเครื่องบินให้ความสะดวกสบายมากกว่าในยุคก่อน ๆ
*****

No comments:

Post a Comment