สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 48

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-------------------------------------------------------------
AS LONG AS or SO LONG AS: ตราบเท่าที่ ตราบใดที่ นานเท่าที่ หรือถ้าหากว่า
(เป็นอีกความหมายหนึ่งเพิ่มขึ้นไปจากที่จะจำกัดอยู่เพียงเรื่องระยะความยาว
เท่านั้น)
= Provided that; seeing that; or since…..
เช่น As long as it does not rain, we can play. คือ ตราบใดที่ฝนไม่ตก
เราก็ยังเล่นกันได้
หรือ You can stay here, so long as you behave.
คือ เธอจะพักอยู่ที่นี่ก็ได้ ถ้าหากว่าเธอประพฤติตัวดี


AS OF: นับตั้งแต่วันหรือเวลาใดเป็นต้นไป บางครั้งใช้คำว่า As from ก็มี
= Indicating the time or date from which something starts.
เช่น “As of next Monday, you can use my office,” Peter said to Tom.
คือ ปีเตอร์พูดกับทอมว่า “นับตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปแล้วคุณจะ
เข้าใช้ห้องทำงานของผมก็ได้”
หรือ We shall have a new address as from June 16.
คือ เราจะใช้ตำบลที่อยู่ใหม่เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนา เป็นต้นไป

******

No comments:

Post a Comment