สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 68

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LIBERTY: ให้มีอิสระเสรี สามารถทำอะไรก็ได้ตามสะดวกใจ
= Free to do whatever; free from restrictions or control.
เช่น You are at liberty to leave. คือ ลื้ออยากจะออกไปจากที่นี่ก็
ไปได้ตามใจ (คือมีอิสระเสรีที่จะไปไหนก็ได้ตามสะดวกใจ)
หรือ The police promised to set the boy at liberty if he told the
names of other robbers. คือ ทางตำรวจได้รับปากที่จะปล่อยเด็กคน
นั้นให้เป็นอิสระได้ ถ้าเขาจะบอกชื่อเสียงเรียงนามของโจรคนอื่น ๆ
ให้ตำรวจรู้
หรือ You are at liberty to say what you like. คือ คุณอยากจะพูด
อะไรก็พูดได้ตามใจคุณ
อย่างไรก็ดี สำนวนนี้แฝงความหมายไว้ในลักษณะที่ใช้กับอีกฝ่าย
หนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะด้อยกว่าในที

AT LOGGERHEADS: ขัดใจกัน ไม่ลงรอยกัน ทุ่มเถียงหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน
= In a quarrel; in a fight; opposing each other.
เช่น John and his wife are always at loggerheads. คือ นายจอห์น
กับเมียของเขามักจะไม่ลงรอยกันอยู่เสมอ
หรือ His father’s will set him at loggerheads with his brother.
คือ พินัยกรรมของพ่อทำให้เขาต้องขัดใจทุ่มเถียงกับพี่ของเขา
หรือ The two senators had long been at loggerheads on foreign
aid. คือ วุฒิสมาชิกสองคนนั้นได้ทะเลาะทุ่มเถียงกันมานานโขแล้ว
ในเรื่องการช่วยเหลือต่างประเทศ

*****

No comments:

Post a Comment