สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 69

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )

AT LOOSE ENDS: หรือ AT A LOOSE END: สำนวนนี้สามารถใช้ได้ในความหมาย
ต่างกัน กล่าวคือ
a. ลอยไปลอยมาเพราะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ในความหมายเยี่ยงคนตกงาน
= In an uncertain or unsettled situation or unemployed.
เช่น Ever since leaving the company John has been at loose ends.
คือ ตั้งแต่ออกจากทำงานที่บริษัทมาแล้ว จอห์นก็ได้แต่ลอยไปลอยมา
ด้วยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี หรืออาจใช้สำนวนนี้ในความหมายเพียงว่า
มีเวลาว่างแต่มิใช่เป็นเรื่องตกงานก็ได้
= Undecided with regard to one’s immediate plans.
เช่น Peter felt at loose ends so he went for a walk. ปีเตอร์เขารู้สึกว่า
กำลังว่างอยู่ตอนนี้โดยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี เขาก็เลยออกไปเดินเล่น

b. ลำพังคำว่า Loose ends นั้น อาจหมายความถึงชายครุย หรือเรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่และควรจะต้องจัดทำให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก็ได้
= A part or piece left hanging, unattached; or unsettled details.
เช่น Remind me to tack down that loose end on the stairway carpet.
คือ คอยช่วยเตือนผมให้ตอกเม้มชายพรมที่หลุดลุ่ยอยู่ตรงหัวบันไดนั้น
ด้วยน๊ะ
หรือ The arrangements for the meeting have been made, except for
a few loose ends. คือ งานตระเตรียมต่าง ๆ เพื่อการประชุมนั้นได้ดำเนิน
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่เรื่องปลีกย่อยนิดหน่อยเท่านั้นเอง

*****

No comments:

Post a Comment