สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 77

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
AT RISK: ตกอยู่ในสภาพที่ต้องเสี่ยงต่ออันตราย
สำนวนนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น
AT ONE’S OWN RISK: เป็นการเสี่ยงของผู้นั้นเองโดยแท้
Agreeing to make no claims for any loss, injury, etc.
เช่น Persons swimming beyond this point do so at their own risk.
หมายความว่า ผู้ใดที่ขืนว่ายน้ำออกไปเกินกว่าเขตนี้แล้วจะถือว่าผู้นั้น
ต้องเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของผู้นั้นเอง
หรือ The whole future of the company is at risk.
หมายความว่า อนาคตของบริษัทนี้กำลังหมิ่นเหม่ต่อความหายนะเป็น
อย่างมากทีเดียว
หรือ He saved the child at considerable risk to himself.
หมายความว่า เขาได้ช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไว้ด้วยการเอาตัวของเขาเอง
ออกไปเสี่ยงต่ออันตรายด้วยซ้ำ

AT SEA: สำนวนนี้อาจมีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้ เช่น
a) แปลตรงตัวก็หมายความว่า ออกไปทะเล
= On a ship; on the sea.
เช่น Peter is planning to spend 3 months at sea. หมายความว่า
ปีเตอร์กำลังวางแผนที่จะออกทะเลไปถึง 3 เดือนทีเดียว
b) ในความหมายว่ายังทำอะไรไม่ถูก ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย
= No knowing what to do; confused.
I’m all at sea; I’ve no idea how to repair cars. หมายความว่า
ผมยังทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่เคยรู้เรื่องการซ่อมรถยนต์มากก่อนเลย
*******

No comments:

Post a Comment