สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 53

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT ALL EVENTS/IN ANY EVENT: ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้นก็
ก็ตาม หรือจะอย่างไรก็ตาม
= Whatever happens; in any case.
เช่น Peter has decided that at all events he wants Mary to accompany him
on the trip to Europe next month. คือ ปีเตอร์ได้ตกลงใจแล้วว่า อะไรจะเกิด
ขึ้นก็ตาม เขาต้องการให้แมรี่ร่วมเดินทางกับเขาไปยุโรปในเดือนหน้าให้ได้
หรือ เช่น In any event, the worst that Mary can do is to say “no.”
คือ จะอย่างไรก็ตาม เรื่องที่แย่สุดซึ่งแมรี่จะทำได้ก็เพียงที่จะตอบว่า “ไม่ไป”
เท่านั้นเอง

AT ANY RATE: ถึงอย่างไรก็ดี ถึงกระนั้น (ความหมายนี้คล้ายวลีข้างต้นซึ่งมุ่งถึง
เหตุการณ์เป็นเป้าหมายมากกว่า)
= Anyhow, in spite of this.
เช่น “This is one part of the job done at any rate,” said Tom.
คือ ทอมกล่าวว่า “ถึงอย่างไรก็ดี ได้ทำงานเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนี่น๊ะ”
หรือ To the man who wanted to buy his car, Peter said: “It isn’t much
of a car but at any rate it is not expensive.” คือ ปีเตอร์กล่าวกับคนที่มาจะ
ซื้อรถของเขาว่า “รถคันนี้ออกจะสับปะรังเคอยู่สักหน่อยแต่ถึงกระนั้น
ราคามันก็ไม่แพงเลย”

*****

No comments:

Post a Comment