สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 42

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
---------------------------------------------------------

AS AGAINST: ตรงข้ามกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือผิดไปจากเรื่องที่คาดไว้
= In contrast with something.
เช่น We had twelve hours of sunshine yesterday, as against
a forecast of continuous rain.
คือ เมื่อวานนี้เรามีแดดออกตั้งครึ่งวันทั้ง ๆ ที่พยากรณ์อากาศ
บอกว่าจะมีฝนพรำทั้งวันเลย

AS AND WHEN: ต่อเมื่อถึงเวลาแล้ว หรือเมื่อพร้อมแล้ว
= Refer to an uncertain future even or action; or when
possible; eventually.
เช่น We’ll decide on our team as and when we qualify
for the competition. คือ เราจะตัดสินใจเรื่องการจัดทีมของ
ต่อเมื่อเรามีสิทธิที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนแล้ว
หรือ I’ll tell you more as and when I can.
คือ ผมจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเมื่อพร้อมแล้วสำหรับผม
ที่จะทำได้

สำหรับท่านที่โทร ฯ ถามไปเรื่องการจัดกลุ่มเพื่อแนะนำภาษาอังกฤษ ฯลฯ นั้น
ขอเรียนว่าขัดข้องด้วยเวลา แต่พร้อมที่จะตอบข้อถามเท่าที่โอกาสและความสามารถทำได้เสมอ
*****

No comments:

Post a Comment