สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 40

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
--------------------------------------------------------------
ARMED TO THE TEETH: มีอาวุธติดตัวเต็มอัตราออกศึก
= Fully armed; exceedingly well armed.
เช่น The First Army paratroopers were armed to the teeth when deployed
in the Northeast. คือ กองพลร่มของทัพหนึ่งติดอาวุธเต็มอัตราศึกตอนที่ถูก
ส่งไปปฏิบัติการในภาคอีสาน

AROUND THE CLOCK: ทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือทำทั้งกลางวันและกลางคืนไม่
มีการหยุดพัก
= All day and all night; for 24 hours a day continuously.
เช่น Most gas stations in Thailand are open around the clock.
คือ ในเมืองไทยนั้นปั๊มน้ำมันส่วนมากเปิดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน
หรือ An around-the-clock operation of our business will increase our
overhead expenses substantially. คือ การที่กิจการของเราเปิดทำการตลอด
๒๔ ชั่วโมงกันเลยนี้ย่อมจะทำให้ค่าโสหุ้ยต้องเพิ่มขึ้นไปเป็นอย่างหนัก

AS ……………..AS: ใช้ในความหมายเพื่อการเปรียบเทียบเป็นส่วนใหญ่
= In order to make a comparison.
เช่น Tom is as tall as Peter. คือ ทอมสูง พอ ๆ กันกับปีเตอร์
หรือ Please run as fast as you can. คือ ขอให้คุณวิ่งเร็วที่สุดที่จะทำได้
อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ ชาวอเมริกันชอบเขียนคำว่า ASAP ซึ่งเป็นคำย่อมา
จากคำว่า as soon as possible ในความหมายว่า ขอให้ช่วยจัดการเร็วที่
สุดเท่าที่พึงกระทำได้
*******

No comments:

Post a Comment