สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 57

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------

AT FAULT: ใช้ไม่ได้ เป็นฝ่ายผิด หรือเสื่อมเสียไป
= Responsible for a mistake, in the wrong.
เช่น My memory was at fault. คือ ความทรงจำของผมแย่แล้ว ใช้ไม่ได้เลย
หรือ The driver who did not stop at the red light was at fault. คือ คนขับรถ
ฝ่ายที่ไม่ได้หยุดจอดรอสัญญาณไฟแดงก่อนนั้นเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุนั้น
หรือ When the engine would not start, the mechanic looked at all the parts
to find what was at fault. คือเมื่อเครื่องยนต์ไม่ยอมสตาร์ท ช่างเขาก็ตรวจ
ส่วนต่าง ๆ ไปทั่วเพื่อที่จะหาว่าอะไรมันเสีย

AT FIRST: ในตอนแรก คราวแรก เมื่อเริ่มแรก หรือเมื่อหะแรก
= In the beginning, at the start, initially.
เช่น At first the job looked good to Tom, but later it became tiresome.
คือ เมื่อเริ่มแรกนั้น ทอมเห็นว่างานนั้นมันก็ดีอยู่หรอก แต่ต่อมากลับรู้สึก
ว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยหนักทีเดียว
หรือ The room was so noisy at first until Peter as the chairman called
the meeting to order. คือ ที่ห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงเจี๊ยวจ๊าวอึกทึกในตอนต้น
จนกระทั่งปีเตอร์ในฐานะเป็นประธานของกิจการได้เรียกผู้เข้าร่วมประชุมให้
อยู่ในระเบียบแล้วนั่นแหละ

*****

No comments:

Post a Comment