สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 70

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
-----------------------------------------------------------
(ในชุดอักษร A )
Except for a loose ends (?) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วรรคสุดท้ายของคอลัมน์นี้มีวลีภาษาอังกฤษนี้ปรากฏอยู่ และแค่นี้เท่านั้นก็มีผู้ที่สนใจติดตามอยู่ได้โทรศัพท์ถามผู้เขียนเกรียวกราวกันเลยว่ามีอะไรผิดหรือเปล่า ผู้เขียนได้ตรวจสอบดูแล้วจึงเห็นว่า ต้นฉบับที่ส่งให้นั้นเขียนไว้ว่า Except for a few loose ends ซึ่งแสดงว่าตัวหนังสือคำว่า Few นั้นหล่นหายไปในสำนักงาน น.ส.พ. นี้เฉย ๆ อย่างนั้นแหละ ดังนั้นผู้เขียนจึงจำเป็นต้องขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่นี้ด้วย

ให้เรามาว่าเรื่องของเราต่อไป

AT (THE) MOST: อย่างมากก็ไม่เกิน หรืออย่างมากที่สุด
= Not more than; at a maximum
เช่น At (the) most, John might earn $ 75 a night. คือ ในคืนหนึ่ง ๆ นั้น จอห์นอาจ ทำงานหาเงินได้อย่างมากก็ไม่เกิน 75 ดอลลาร์
หรือ It should take at the most six more months. คือ มันควรจะใช้เวลาอีกหกเดือนเป็นอย่างมากที่สุด
การที่ใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้นั้น เพื่อแสดงว่าถ้าไม่ใช้คำว่า The ด้วยก็ย่อมได้ แต่ถ้าจะให้ถูกต้องไวยากรณ์โดยแท้จริงแล้วก็ควรใส่ให้เต็มวลีจะดีกว่า
อนึ่ง บางครั้งเราอาจพบคำว่า At the very most เพื่อเน้นหนักความหมายให้แน่นลงไปอีกอาทิเช่น There were, at the very most, some 50 people picketing in front of the factory.คือ มีคนถือป้ายเดินขบวนประท้วงกันอยู่หน้าโรงงานนั้นนับกันจริงจัง แล้วอย่างมากที่สุดก็คงอยู่ในราว 50 คนเอง

*******

No comments:

Post a Comment