สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “A” - 56

สำนวนอเมริกัน
American Idioms
------------------------------------------------------------
AT DEATH’S DOOR: ใกล้จะตาย หรือจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานแล้ว
= Very near death; dying.
เช่น Peter wanted to do something for Henry, his next-door friend, who
seemed to be at death’s door from his long and serious illness.
คือ ปีเตอร์อยากที่จะได้ทำอะไรสักอย่างให้เฮนรี่เพื่อนบ้านหลังถัดไปของ
เขา ผู้กำลังมีท่าว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว เพราะป่วยหนักมานาน
มากแล้ว


AT EASE: พักได้ หรือทำตัวได้ตามสบาย หรือปล่อยว่างได้แล้ว
= To be comfortable and unworried; relaxed.
เช่น You can’t feel at ease with a toothache. คือเรา จะสบายอยู่ได้
อยู่ได้อย่างไรเมื่อกำลังปวดฟัน
หรือ Peter put Mary at ease during the thunderstorm by reading her
stories. คือปีเตอร์ช่วยให้แมรี่ไม่ต้องมีกังวลในระหว่างที่มีพายุฟ้าคะนอง
ด้วยการอ่านนิยายต่าง ๆ ให้หล่อนฟัง
หรือ “Finish the work at your ease,” Peter said to Tom
คือ ปีเตอร์กล่าวกับทอมว่า “ทำงานให้เสร็จได้ตามสบายไม่ต้องรีบร้อน

อนึ่ง At ease เป็นศัพท์ทหารซึ่งผู้บังคับบัญชาจะใช้สั่งลูกแถวให้อยู่ในท่า
พักได้ เพราะฉะนั้น At ease ก็เป็นคำสั่งว่า “พักได้”

*****

No comments:

Post a Comment